Comune di Luogosanto

Provincia di Sassari

Poesie

LA PIÚ BEDDA DI GADDURA

 

Tu se’ nata par incantu

deliziosa elmosura

la meddu di Locusantu

la piú bedda di Gaddura.

 

Se’ bedda chi dugna cori

si ʼnnamuriggja di te

paʼ l’occji mei un fiori

ed è la meddu chi c’è.                     

 

E socu veccju canutu

e socu a tempu passendi

parò sempri burrulendi

comu m’eti cunnisciutu

 

Cantu campu decu fa

sempri onori a Locusantu

ch’è la tarra di lu ʼncantu

di ca veni a istragnà.

 

La patrona di Gaddura

l’emu noi in Locusantu

incurunata da cantu

cussí bedda criatura.

 

Ciccheddu Mannoni

 

 

L’ANTICU  NO  SIA  MAI   ECCJU

 

Locusantu, tarra di santi

di poetti e pastori,

gjenti ospitanti,

e di bon cori,

viniti tutti canti

e fétici onori,

siddu in Locusantu passeti,

di ’isittà li ’jesgi no lacheti.

 

Vintunu sò li santi,

altettanti sò li ’jesgi.

Spalti da punenti a lianti,

tre sò in paesi

e in campagna li ristanti,

undi Deu vulesi.

Siddu li sitti m’ammentu

Voddu fa di tutti un algumentu.

 

Illu muntiggju v’è Sant’Andria,

in Ízzana piú in bassu

v’è Santa Maria,

Sant’Antoni gjà no millu lassu

cun Santu Malcu in cumpagnia,

da lu stradoni a un passu.

Santu Malcu è ca stima li laori

e de’ sempri meddu aellu in faori.

 

V’è una santa venerata

da li timpiesi e li pastori,

lu só ’nnommu è Riparata

e de’ visittà a tutti l’ori.

Dugn’annu v’è una manata

chi trabadda cu onori,

tra pastori e timpiesi

un pattu vi stesi.

 

Lu Rimédiu e Santu Salvadori

cun Santu Pàulu di Lu Mocu

sò in mezʼa lʼàlburi e li fiori

a gjettu di pocu,

di la cussoggja sò lu splandori

e tistimognu eu socu

dʼandà a li festi a Balajana

a tutti ni ʼeni la gana.

 

Paʼ arrià a Santu Linaldu

vʼè una scalinata

e siddu no mi paldu

vi ʼo tutta la ciurrata.

Santu Stévanu è in Baldu

undi li riali aíani la casata,

lu casteddu è mintuatu

ma lu suiddatu no lʼani mai agattatu.

 

Santu Biàsgiu è in La China

e paʼ mittivvi in viaggju

deti ʼscí la matina,

calzari pultétivi un altu paggju,

e turretʼa sirintina

sia dʼaustu o di friaggju,

palchí si no vʼabbrigheti

è siguru chi fora drommareti.

 

SANTU   TRANU
E  SANTU   NICOLA
LA  SANTITAI   AIANI  IN MANU
EDERANI   DI   LA  STESSA  SCOLA,
PA   IMPARA’ A  DUGNA   CRISTIANU
A   SBULIA’  DI  LU   VANGELU   L’ACCIOLA,
DI  CHISTI  SANTI
AMMINTEMUCINNI    TUTTI    CANTI.
 
DI   SANTU    GHJACU    DI    CALCINAGGJU
ANTICAMENTI   SI  DICIA
CHI   SANDA’   D’ABBRILI   E  SI  TURRA’  DI  MAGGHJU
PALCHI   A  DI   NOTTI  LA  GHJENTI  SI  STAGGHJA.
VOI   DI  LA  SOCETAIA   PIDDETI  CURAGGJU
E  AFFISTETILU   A LA  DATA  CAIA,
A  L’ANTICA  DATA   TURRETI
E  ONORATI    SARETI.
 
SANTU  PAULU     EREMITA
E    SANTU   CHILGU   SPLENDENTI
AGGHJITI    SEMPRI   LA  PIAZZA   FIURITA,
E   PIENA   DI  GHJENTI.
LA   GHJESGIA  SEMPRI   ADURNITA
IN  TUTTI   LI  MUMENTI,
LI   MANNI   E  LI  MINORI
VI   ISITTIGGHJANI    A  TUTTI   L’ORI.
 
IN  PIANU   E  LOCU  BONU
VE’   SANTA   MARIA   DI   LU   MACCHJETU,
E  UN   POCU    PIU’  A   DARETU,
VE’   CA  LA’   LU  DONU.
DESSE   DI  LA GADDHURA LU PATRONU
D’ESSE    POETTA   NO  MIRETU
E   VI   DUMMANDU  PALDONU
SI     L’OTTAVA   NO  E’  TANTU   A  TONU.
 
SANTU    LUSSULGGHJU    E   A   MEZA   IA
TRA   LOCUSANTU   E  ALZACHENA,
E    DACCOLDU   CHI   NISCIUNU   VI   PALDIA,
FACIANI    INSEMBI   LA  CENA
E  A  DRUMMI   FORA  SI  STAGGHJA,
CANDU   LA  NOTTI   ERA   SIRENA
GHJENTI    LOCUSANTESI
INSEMBI  CU   L’ALZACHINESI.
 
A    L’ANGHJULU    SANTA    MARIA
E  A  SANTU  PETRU  DI  CATREA,
UN   CAMINU    BONU     VI   ULIA
PALCHI   MALI   SARREA.
E   CANDU  PIU’   NISCIUNU   VI  CRIDIA
UNU   E  FENDI   LA   STRADA   INTREA,
LU   NOTAIU   RINGRAZIEMU
PALCHI   ABALI  TUTTI   BE’  ARRIEMU.
 
NO   MI  LASSU  A  NOSTRA   SIGNORA
IDDA   E’  LA  PATRONA,
E  LA  DIVINA  AURORA
CHI   DA’  LUCI   IN  DUGNA  ZONA.
TUTTA   LA  GADDHURA  L’ADORA
E   LI  MITTISI  LA  CURONA,
IDDA    E’  LA  MAMMA   SUPREMA
DI  TUTTU   LU  SISTEMA.
 
LA   MADONNA   IN  CARRULU   ARRIESI
CUSSI’  CI  DICI   LA STORIA,
E    IN   LOCUSANTU   SI   FILMESI
PA’   VENERALLA    IN   GLORIA.
DA   LU  PRIMMU    A    L’ULTIMU   MESI
L’AGGHJMI     SEMPRI   IN  MIMORIA,
NOI   TUTTI    CANTI
LA   MADONNA    E  LI  SANTI.
 
PETRU   ALLUTTU
E   CICCHEDDU    MANNONI.
ERANI   FOLTI    IN  TUTTU
COME’   DUI    CAMPIONI.
CHI   NO   SI   FADDIANI   MANCUN   MUTTU
SIANI    IN  BINIDIZIONI.
SIA   LU  CANZONADORI
E    ALTETTANTU     LU  CANTADORI.
 
GHJENTI   DI  LOCUSANTU
SVINTULEMU   LA  NOSTRA  BANDERA,
MANDEMU    INN’ALTU   LU  NOSTRU  CANTU
CHI    S’INTENGHJA   IN   DUGNA  CARRERA.
DI  LA  GADDHURA   SEMU   LU  ANTU
DI   DUGNA  TEMPU    E  MANERA,
VANTA’    GHJA   CI   PUDEMU
CHI     LA  BANDERA   DI   LA  MADONNA    SOLU    NOI   L’AEMU.
 
D’AFFISTA’     LI   SANTI   E  OBBLIGAZIONI
E    DITIMI   SI  NO  AGGHJU  RASGJIONI
CHI  TURRA   DUGNA  TANTU
A    L’ANTICHI    TRADIZIONI,
NO   SIA  ONORI    E  SPANTU,
PA  TUTTI   LI    CUSSOGGHJI    DI  LOCUSANTU.
ONORI   NOI  CI  FEMU
CHI   DI    LA   GADDHURA   LI   MEDDU    SEMU.
 
 
CIOANI      CHI   VOI    SETI
ILLU   FIORI   DI  L’ANNI
A    ME     ASCULTETI
FETI    TUTTU    SENZA   INGANNI
E   CU  ONESTAI   SI   PUDETI,
RISPITTETI     LI  MANNI
LI  MANNI   RISPITTETI
CHI    ANCORA     OI   A  CHI    ARRIARETI.
 
 
PETRU    CRACCHJA,    PIRINA