Comune di Luogosanto

Provincia di Sassari
Articoli (10)
Avvisu bussa di stúdiu


Rivisioni di li listi elettorali


Auguri di buona Pasqua


Dispusizioni nói green-pass 1 abbrili 2022


Accunciatura caminu Fioreddha-Bugnoni-Campurritundu


Festa della Donna


Iscrizioni abbalti pa la scóla di linga gaddurésa


Vilbali di dilibbarazioni di la Gjunta Cumunali nr. 3 di la dí 27 di gjinnaggju 2022
Appróu difinitivu di lu códici nóu di cumpultamentu di li dipendenti di lu Comuni di Locusantu


Augúrii di Pasca di Natali e annu nóu


Ditilminazioni Nr. 126 di luni 20 di natali 2021
Fundazioni "Destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna" – Impignu di spésa e licuidazioni cuoti fundu di dotazioni e fundu di gestioni